Reklamace a vrácení

Odpovědnost za vady (reklamace), výměna a vrácení zboží:

 

Vždy se může stát, že dojde k chybě, ať už při kompletaci objednávky nebo k poškození zásilky během přepravy. Rovněž se může stát, že jste objednali jiné zboží a chcete jej vyměnit.

Jak tedy postupovat? Kontaktujte nás na e-mail eshop@maars.bike

V e-mailu prosím uveďte vaše jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo. V případě, že objednávku prováděla jiná osoba, napište její jméno a příjmení. V e-mailu také uveďte důvod (stručný popis) reklamace a přiložte fotografii. Následně Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

V případě objednání nevyhovujícího zboží (parametry, barevné provedení atd.) je možné toto vyměnit. Napište nám na eshop@maars.bike a spolu se domluvíme na výměně zboží. Podmínkou výměny zboží je stejná, příp. vyšší hodnota nově požadovaného zboží.

 Zdůrazňujeme, že v případě mechanického poškození dodaného zboží (zjevně způsobeného přepravou) je toto nutné reklamovat do 2 pracovních dnů od uskutečnění přepravy.

 Adresa pro zákazníky:

Baterie Centrum, s.r.o.

Říční 974/2

Vratimov, 739 32

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční doba:

Na veškeré zboží (vyjma drogistického a zboží s uvedenou dobou použitelnosti) prodávané v našem internetovém obchodě, se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

-zboží bylo poškozeno nevhodným nebo neodborným zacházením

-zboží bylo poškozeno přírodními živly

-zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Tato doba se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, záruka pokračuje dále.

Odpovědnost za vady (reklamace a její uplatnění):

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, tzn. má vlastnosti, které si strany ujednaly, odpovídá účelu jeho použití, jakosti, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.

V případě, že již dodané zboží má vadu(y), zákazník má právo na výměnu vadného zboží nebo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada na zboží a je-li vadné plnění:

nepodstatným porušením smlouvy má kupující, v závislosti na povaze této vady právo na odstranění vady (opravou nebo dodání chybějící části) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny

podstatným porušením smlouvy má kupující, v závislosti na povaze této vady právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, maximálně do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (výměna zboží nebo vrácení peněz).

Postup při reklamaci:

Kupující oznámí oprávněnou reklamaci písemně a to následujícím způsobem:

na e-mailovou adresu provozovatele eshop@maars.bike zašle detailní popis reklamace spolu s fotografií poškozeného zboží zobrazující reklamované vady.

Kupující bude nejpozději do 3 pracovních dnů informován dalším postupu při reklamaci.

 Vrácení zboží bez udání důvodu:

Kupující má podle § 1829 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 kalendářních dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, pokud možno v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce, avšak náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena.

K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury (faktury zasíláme elektronicky, v případě, že si fakturu  nemůžete vytisknout, napište do průvodního dopisu číslo faktury a variabilní symbol) musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník doručí vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží snížené o skutečně vynaložené náklady, příp. snížená o částku úměrnou opotřebení) včetně nákladů na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, které prodávající nabízí, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy. Kupní cenu však nelze vrátit dříve, než obdržíme vrácené zboží (popřípadě doklad o jejím odeslání). Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.

Dle § 1837 nelze vrátit zboží, u kterého došlo k porušení hygienického obalu.

 Výměna zboží

V případě objednání nevyhovujícího zboží (parametry, barevné provedení atd.) je možné toto vyměnit za vhodné nebo jiné zboží se započtením hodnoty původního (nejedná se o reklamaci ani vrácení zboží podle § 1829občanského zákoníku). Podmínkou výměny zboží je stejná, příp. vyšší hodnota nově požadovaného zboží a zaslání původního zboží v nepoškozeném a nepoužitém stavu v původním obalu. Napište nám na eshop@maars.bike a spolu se domluvíme na výměně zboží. Výměna zboží je u nás zcela zdarma.

Baterie Centrum, s.r.o.
Říční 974/2
739 32 Vratimov
Česká Republika
IČO: 25361848
IČ DPH (DIČ): CZ25361848
Čeština
cz
Slovak
sk